Сметка за основни операции

Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната безплатно или срещу приемливи такси.

Как да открия сметка?

Виж как да откриеш своята сметка за основни операции в Texim Bank
 • 1

  Посети най-близкия и удобен за теб офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще предостави информация и съдействие

 • 3

  Представи необходимите документи

 • 4

  Подпиши договор за откриване на сметка за основни операции

Повече информация

Необходими документи:

 • – Документ за самоличност
 • – Искане за откриване на сметка
 • – Удостоверение, издадено от БНБ, от което е видно, че съгласно Регистъра на банковите сметки и сейфове лицето не е титуляр на сметка за основни операции или е титуляр на не повече от една разплащателна сметка, освен ако не е в предизвестие за прекратяването й/им

Срок за отговор:

 • – Платежна сметка за основни операции се открива в срок до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването й и след подписването на рамков договор.

Платежна сметка за основни операции може да се използва за:

 • – Вноски и тегления
 • – Покупки на ПОС
 • – Теглене на суми на банкомат
 • – Достъп до Интернет и Мобилно банкиране
 • – Вътрешнобанкови и междубанкови преводи
 • – Извършване на покупко–продажба на валута и др.
 • – Плащания на комунални задължения
 • – Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката

Тексим Банк АД начислява такси за услугите по платежна сметка за основни операции съгл. Приложение №2 към Тарифа за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД за физически лица