Оборотно финансиране

Стандартен кредит с погасителен план

Оборотен кредит в лева и евро предназначен за текущите потребности на Вашия бизнес с индивидуален погасителен план и гъвкава схема за усвояване.

Кредит-овърдрафт

Оборотно финансиране, позволяващо покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, без да се определят междинни срокове за усвояване и погасяване.