Уведомление за присъдени рейтингови оценки на „Тексим Банк“ АД от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 31.01.2022 г. „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД присъди на „Тексим Банк“ АД следните рейтингови оценки:

  • Повишава Дългосрочния рейтинг по националната скала на ВB (BG) от ВB- (BG) и потвърждава краткосрочен рейтинг по националната скала В (BG) със стабилна перспектива;
  • Потвърждава Дългосрочен рейтинг на финансова сила ВB- и потвърждава краткосрочен рейтинг В със стабилна перспектива.

Подробна информация може да откриете на интернет-страницата на „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД:
https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/texim-bank-rating

С уважение,
Тексим Банк АД