Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207

Еважаеми инвеститори,

На основание чл. 100е, ал. 1, т. от Закона за публично предлагане на ценни книжа с настоящото, Ви уведомяваме за извършено лихвено плащане по емисия необезпечени конвертируеми облигации с ISIN BG2100007207, издадени от „Тексим Банк“ АД.

С уважение,
Екипът на Тексим Банк АД