Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери,

Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД,
ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 27.06.2022 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието TXIM27062022RGM, ISIN код на емисията BG1100001921 в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, при дневен ред, съгласно приложената ПОКАНА.

Mатериалите, които ще бъдат разгледани на Събранието са представени ТУК.

Надзорен съвет на “Тексим Банк” АД