Уведомление

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че считано от 01.10.2023 година ще има промени в изпълнението на платежните услуги в страната:

 1. Максималният размер на сумата за извършване на превод през платежната система БИСЕРА6 се променя от 99 999.99 лв. на 999 999 999.99 лв.

Считано от 01.10.2023 г. банката ще изпълнява преводи през платежната система РИНГС само при изрично искане от страна на клиент. Преди да заявите такава услуга е желателно да проверите ценовите условия за тази услуга, обявени в Тарифата на банката.

 1. Обслужването на банкови сметки на ТП на НАП се премества в БНБ.

За да бъдат коректни плащанията Ви, е необходимо да проверите за номерата на новите сметки на ТП на НАП, към които плащате задълженията си.

Тексим банк АД ще приема плащания към сметките на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” до 14:30 часа на 29.09.2023 г.

Всички постъпили плащания в банката след 14:30 часа на 29.09.2023 г.,  по посочените сметки на ТП на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” ще бъдат връщани по сметките на наредителите с основание – закрита сметка на получателя.

 1. Въвеждат се нови образци на платежни документи за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации – НАП, Митници, Общини, Съдилища и други.
 2. Важна информация относно реквизитите в новите образци:

Отпадат реквизити:

 • Вид документ
 • Номер на документ
 • Дата на документ
 • Дата за начало на период
 • Дата за край на период
 • Код за вид плащане – към сметката на наредителя

 

При иницииране на искане за плащане през СЕБРА отпадат реквизити: /отнася се само за бюджетни разпоредители, включени в системата на Единната сметка/

 • Параграф по ЕБК/Вид данъчно или митническо задължение
 • Месец и година – начало на периода
 • Месец и година – край на периода
 • Вид документ
 • Номер на документ
 • Дата на документ

 

Запазва се възможността за подаване на реквизит „Код за вид плащане” към получател, но само към сметки на общини с идентификатор „84” в 13-та и 14-та позиция на IBAN сметката на получателя. Това е информация, която общините ще изискват да им бъде подадена с платежния документ за целите на правилното погасяване на сумите на задълженото лице. Ако реквизитът не е попълнен, банката ще извърши превода.

„Код за вид плащане” не се подава при преводи от/към други сметки на бюджетни организации.

При преводи към сметки на администратори на публични вземания /IBAN с идентификатор „8” в 13-та позиция от сметката/ се запазва изискването за задължително попълване на верен идентификатор на задълженото лице: Изисква се да бъде вписан един от следните допустими идентификатори: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“.

При плащания към други сметки на бюджетни организации /IBAN с идентификатор „3” в 13-та позиция от сметката/, подаването на верен идентификатор на задълженото лице -„ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задълженото лице“ или „ЛНЧ на задълженото лице“, се извършва по преценка на наредителя или по искане на получателя на сумата.

Реквизитът „Задължено лице“ може да не се попълва в платежния документ, когато това лице съвпада с наредителя /платеца. Банката ще изпълни превод и без попълнен такъв реквизит, като отговорността за вярното и точно попълване на реквизитите е отговорност на лицето, което извършва плащането.

Реквизити “Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на итуляря” и “Код за централизация” не се попълват при плащания на суми от задължените лица.

 1. Отпада възможността за нареждане на многоредово платежно нареждане за плащане от/към сметки на бюджетни организации.

Повече информация относно новия режим за извършване на плащания към сметки на бюджетни организации може да получите от сайта на Министерство на финансите и Българска народна банка.

 1.  Във връзка с посочените по-горе промени, считано от 01.10.2023 г., в Тексим Банк АД ще се прилага нова структурата на файлове за извършване на масови плащания.

Тези от вас, които използват услугата на Тексим Банк АД за извършване на масови плащания от/към сметки на бюджетни разпоредители ще трябва да се съобразят с изискването за предаване на новата структура на файла, за което служители на банката ще се свържат допълнително със засегнатите лица.

 1. Молим да имате предвид, че поради промяната във формата и съдържанието на платежните документи за извършване на преводи от/към сметки на бюджетни разпоредители, Тексим Банк АД няма да изпълнява преводни нареждания и нареждания за масови плащания, депозирани до 29.09.2023 г., с посочена бъдеща дата на изпълнение равна или следваща датата 01.10.2023г.

Платежни нареждания, депозирани до 14:30 часа на 29.09.2023 година трябва да бъдат изпълнени до тази дата при сегашния режим за извършване на такива плащания.

Предвид изложеното по-горе, е необходимо да предвидите промените, които влизат в сила считано от 01.10.2023 г. с цел безпроблемното банково обслужване на вашите плащания.

Промените, които настъпват от 01.10.2023 год. по съвместното Указание на Министерство на финансите и Българска народна банка – ДДС 03/03.05.2023 год., се отнасят за всички банки и другите доставчици на платежни услуги в страната.

С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД