Изменение в Устава на „Тексим Банк“ АД

С настоящото, Ви уведомяваме, че на 11.09.2023 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, под номер 20230911091419 е вписано изменение в Устава /промяна в чл. 8, ал. 1/ на „Тексим Банк“ АД, във връзка с увеличение капитала на Банката чрез конвертиране на издадени облигации. Промените са приети с решения на Управителния съвет /протокол № 44/09.08.2023 г./ и на Надзорния съвет /протокол № 41/09.08.2023 г./ на „Тексим Банк“ АД

Новият Устав е публикуван в секция Документи.