Уведомление – промяна Общи условия за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти, приложими към договори с клиенти на ИП „Тексим Банк“ АД

Уважаеми клиенти, с решение на УС на „Тексим Банк“ АД,  считано от 10.04.2023 г. се променят Общите условия за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти, приложими към договори с клиенти на ИП „Тексим Банк“ АД.

Уведомяваме клиентите на Инвестиционен посредник „Тексим Банк“ АД, че при евентуално несъгласие с направените промени в Общите условия за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти, имат право да прекратят сключения договор без предизвестие, преди датата на влизане в сила на промените, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи. При прекратяване на договора по реда на предходното изречение, отношенията между ИП „Тексим Банк“ АД и клиента ще бъдат уредени в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване.

Ако клиентът не прекрати договора преди влизане в сила на промените, се счита че е приел предложените промени и е обвързан от тях от момента на влизането им в сила (т.е. 10.04.2023 г.).

 

Общи условия за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти, които са в сила от 10.04.2023г.