Уведомление – Промяна в тарифата

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила промени в таксите по платежни сметки за основни операции по Приложение №2 към Тарифа за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД за физически лица.

Можете да се запознаете с промените от тук.

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

“ТЕКСИМ БАНК” АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката ги уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

 

С уважение,
Екипът на Тексим Банк АД