Уведомление – Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД и Общи условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на „Тексим Банк“ АД от 30.08.2023 г. са приети промени в:

 

  • Общите условия на „Тексим Банк“ АД за издаване и обслужване на международни кредитни карти.

С промените може да се запознаете от тук.

 

  • Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица в РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ, т. Б. КРЕДИТНИ КАРТИ, Чл.4. Допълнителни операции с кредитни карти
    • Отпада т.15.  “Такса посещение на ВИП салон на летище по програмата LoungeKey Associate+ за картодържатели на Visa Platinum карти и придружаващи ги лица.”
    • Т.16. “Такса повторно генериране на първоначална статична парола за 3DS плащания в интернет” става т. 15 

 

 

Промените влизат в сила, считано от 01.11.2023 г.

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си и Общите условия за издаване и обслужване на международни кредитни карти.

“ТЕКСИМ БАНК” АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия за издаване и обслужване на международни кредитни карти и Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката ги уведомява, че те имат право да прекратят незабавно Договор за международна кредитна карта MasterCard/VISA преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.