Уведомление – Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на „Тексим Банк“ АД от 05.06.2024г. е приета промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица в Раздел V. „Кредитни сделки “, раздел В. Жилищно/Ипотечно Кредитиране“ отпада „т.8. Такса за периодична актуализация на оценка на всеки 12 месеца, след първоначално изготвената оценка до падежа на кредита“.

Промяната в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица влиза в сила, считано от 10.06.2024 г.

С уважение,

„Тексим Банк“ АД