Уведомление – Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД

Уважаеми клиенти,

 

С решение на УС на „Тексим Банк“ АД от 16.08.2023г. са приети промени в:

1.1. Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица в Раздел I. „Сметки“ и Раздел III. „Разплащания“

1.2. Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за юридически лица в  Раздел I. „Сметки“ и Раздел III. „Разплащания“

С промените може да се запознаете от тук.

Промяната в Тарифите за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически и юридически лица влиза в сила, считано от 22.10.2023 г.

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

“ТЕКСИМ БАНК” АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката ги уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.