Уведомление – Промяна в Общите условия за интернет банкиране, мобилно банкиране и мобилно приложение „Approver“ на „Тексим Банк” АД

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на „Тексим Банк“ АД от 30.08.2023г. са приети промени в Общите условия за интернет банкиране, мобилно банкиране и мобилно приложение „Approver“ на „Тексим Банк” АД.

С промените може да се запознаете от тук.

 

Промяната в Общите условия за интернет банкиране, мобилно банкиране и мобилно приложение „Approver“ на „Тексим Банк” АД, влиза в сила, считано от 01.11.2023 г.

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Общите условия за интернет банкиране, мобилно банкиране и мобилно приложение „Approver“ на „Тексим Банк” АД (Общите условия).

“Тексим Банк” АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката ги уведомява, че те имат право да прекратят незабавно договорните отношения по повод ползването на услугите за интернет банкиране, мобилно банкиране и мобилно приложение „Approver“ на „Тексим Банк” АД, преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.