Уведомление към инвеститори

Уважаеми клиенти,

бихме искали да ви уведомим, че в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, Европейският Орган за Ценни Книжа и Пазари (ESMA) изисква ежегодно публикуване на информация от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и качеството на изпълнение. От съществено значение е да се даде възможност на инвеститорите да оценяват качеството на практиките за изпълнение на нареждания, използвани от даден инвестиционен посредник, и да могат да определят водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато инвестиционните посредници са изпълнявали нареждания на клиенти през предходната година. Целта е да се увеличи прозрачността свързана с изпълняването на клиентски нареждания на различните места на изпълнение.

Съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, „Тексим Банк“ АД публикува резюмиран анализ на водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти (клиентите на дребно и професионалните клиенти) и на първите пет инвестиционни посредника, на които са предадени нареждания за изпълнение в зависимост от класа финансови инструменти. Справката и анализът обхваща периода 1 януари – 31 декември 2022 г.