Уведомление – информация, съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти

Уведомяваме клиентите на Инвестиционен посредник „Тексим Банк“ АД, че считано от 10.05.2023г. ще получават цялата изискуема информация по силата на Закона за пазарите на финансови инструменти в електронен формат, съгласно чл.29 от Общи условия за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти приложими към договори с клиенти на ИП „Тексим Банк“ АД, освен когато клиентът или потенциалният клиент е непрофесионален такъв и е поискал изрично да получава информацията на хартиен носител, като в такъв случай информацията му се предоставя безплатно на хартиен носител.

Инвестиционен посредник „Тексим Банк“ АД приканва настоящите си клиенти, да предоставят/актуализират данните за електронна си поща.

След 10.05.2023г. изискуемата информация автоматично ще започне да се предоставя в електронен формат на електронен адрес, когато това е приложимо.