Уведомление за промени в Тарифите на ФЛ и ЮЛ 29.09.2022г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, считано от 29.11.2022г., влизат в сила промени в Тарифите за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД за физически и юридически лица.

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

Повече информация може да видите тук.