Уведомление за промени в Тарифата в сила от 01.02.2023г.

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, считано от 01.02.2023г., влизат в сила промени в Тарифата за такси и комисиони по инвестиционни услуги и дейности за физически и юридически лица на „Тексим Банк“ АД.

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

“ТЕКСИМ БАНК” АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката ги уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

Уведомление за промяна в Тарифата за такси и комисиони по инвестиционни услуги и дейности за физически и юридически лица на „Тексим Банк“ АД от 01.02.2023г. – pdf