Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207

На основание чл. 100е, ал. 1, т. 3г от Закона за публично предлагане на ценни книжа с настоящото, Ви уведомяваме за извършено лихвено плащане по емисия необезпечени конвертируеми облигации с ISIN BG2100007207, издадени от „Тексим Банк“ АД.