Уведомление – Свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни oблигации с ISIN: BG2100007207

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изискването на чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207 с емитент „Тексим Банк“ АД, свикано на основание разпоредбата на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон.

Представителят на облигационерите свиква Общо събрание на облигационерите на 07.08.2023 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на емитента гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров” № 117, при дневен ред, съгласно приложената покана за свикване на Общо събрание на облигационерите.