Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Надзорният съвет на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище гр. София, община Столична, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД на 28.06.2023 г. от 10:00 часа местно време (7:00 часа координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието TXIM28062023RGM, ISIN код на емисията BG1100001921 в гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, София, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 11, при следния дневен ред:

 1. Годишен индивидуален доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2022 г. и Годишен консолидиран доклад за дейността на „Тексим Банк“ АД през 2022 г.
 2. Доклад на специализираните одиторски предприятия по годишния индивидуален финансов отчет и по годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2022 г.
 3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „Тексим Банк“ АД за 2022 г.
 4. Одобряване на доклада за изпълнение на Политиката за формиране възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД за 2022 г.
 5. Одобряване разпределението на печалбата на „Тексим Банк“ АД за 2022 г.
 6. Избор на две специализирани одиторски предприятия за проверка и заверка на годишните финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа на „Тексим Банк“ АД за 2023 г. и на надзорните отчети, определени от БНБ.
 7. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет за 2022 г.
 8. Избор на Одитен комитет.
 9. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Тексим Банк“ АД.
 10. Годишен отчет за дейността на Служба „Вътрешен Одит“ през 2022 г.
 11. Годишен отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.
 12. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им през 2022 г.
 13. Приемане на актуализирана „Политика за възнаграждения на „Тексим Банк“ АД“.
 14. Определяне размера на възнаграждението на ръководителя на Служба „Вътрешен  Одит“.
 15. Разни.

Пълният текст на Поканата за събранието и материалите, които ще бъдат разгледани на него са представени в прикачените документи.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929035505