Изменение в Устава на „Тексим Банк“ АД

С настоящото ви уведомяваме, че на 26.01.2023 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, под номер 20230126180013 е вписано изменение в Устава /промяна в чл. 8, ал. 1/ на „Тексим Банк“ АД. Промените в увеличението на капитала на Банката чрез конвертиране на издадени облигации и за изменение в Устава на Банката са приети с решения на Управителния съвет /протокол № 62/30.12.2022 г./ и на Надзорния съвет /протокол № 62/30.12.2022 г./ на „Тексим Банк“ АД.“.
Новият Устав е публикуван в секция Документи.