ЗА Изработен проект за частично изменение на общия устройствен план на община Севлиево

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево. С решение № 121/30.06.2022г. на Общинския съвет на Община Севлиево е допуснато изменение на ОУП на Община Севлиево за ПИ с идентификатор 65927.524.237 по КК и КР гр. Севлиево, Възложител на проекта е “ТЕКСИМ БАНК” АД. Заданието и графичните материали към него, както и докладът за ЕО, са на разположение на интересуващите се, всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, в сградата на община Севлиево.

Общественото обсъждане ще се проведе на 10.02.2023г. от 11:00 часа във фоайето на сградата на Община Севлиево, находяща се на пл. “Свобода“ № 1, гр. Севлиево.