Защита на личните данни

Уважаеми клиенти,

Във връзка с основния си предмет на дейност, “ТЕКСИМ БАНК” АД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни: физически лица, включително представители на юридически лица и други правни образувания ползватели на платежни услуги, инвестиционни услуги, получатели на банково финансиране, солидарни длъжници, поръчители, упълномощени лица и действителни собственици.

За целта е необходимо да се запознаете с приложените:

Може да упражните правата си, относно въпроси, касаещи обработването на личните ви данни, писмено по един от следните начини: