Регистрационно агентство

Ние ти предлагаме:

  • Сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;
  • Прехвърляне на безналични финансови инструменти (регистрирани в Централен Депозитар АД) при дарение и наследяване;
  • Промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни;
  • Искане за състояние на портфейл (към Централен Депозитар АД);
  • Издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

*В обхвата на тази дейност не попадат: Държавните ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите.

Свръжи се с нас