Акции и борсово търгуеми фондове

  • Искаш да инвестираш свободните си средства?
  • Търсиш ли надежден инвестиционен посредник?
  • Texim Bank е твоят доверен партньор!

Ние ти предлагаме:

  • Достъп до Българска фондова борса – София АД
  • Достъп до най-големите чуждестранни фондови пазари в Европа, Северна Америка, Азия, Австралия и други

Условия

  • Открита сметка, по която ще се отразяват операциите с ценни книжа по Вашият портфейл
  • Сключен Договор за инвестиционно посредничество с Texim Bank

 

Необходими документи:

  • Лична карта или паспорт
  • Изрично нотариално заверено пълномощно, ако сте пълномощник
  • При продажба е необходимо да представите Депозитарна разписка (за книжа търгувани на БФБ) или удостоверение за притежаване на финансови инструменти.

 

* В зависимост от конкретния случай може да се изискват допълнителни документи.

 

 

Информация съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Свържи се с нас