Защита на личните данни

 

Уважаеми клиенти,

 

Във връзка с основния си предмет на дейност, "ТЕКСИМ БАНК" АД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни: физически лица, включително представители на юридически лица и други правни образувания ползватели на платежни услуги, инвестиционни услуги, получатели на банково финансиране, солидарни длъжници, поръчители, упълномощени лица и действителни собственици.

 

За целта е необходимо да се запознаете с приложената Информация относно събираните и обработвани от "Тексим Банк" АД лични данни на физическите лица във връзка с предоставяните от Банката услуги.

 

Може да упражните правата си, относно въпроси, касаещи обработването на личните ви данни, писмено по един от следните начини: