ОВЪРДРАФТ,
ОБЕЗПЕЧЕН С
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА


 


Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

Овърдрафт, обезпечен с парични средства


 Без изискване за документи, удостоверяващи доход!

 Без поръчители!

 

Максимална сума

 До 95% от размера на депозита, когато за обезпечение служи депозит в лева или евро и валутата на кредита е в лева или евро.

 До 80% от размера на депозита, когато за обезпечение служи депозит в щатски долари и валутата на кредита е в лева или евро.

Валута

BGN, EUR

Годишен лихвен процент

Лихва по депозита + 3.00%

Лихвата е променлива за срока на кредита, формира се от Референтен лихвен процент (РЛП) по кредити на физически лица в съответната валута плюс фиксирана надбавка, като се заплаща ежемесечно върху използваната част от овърдрафта.

Такси и комисиони

Такса за разглеждане на искане за овърдрафт – 1.00% еднокртано отпуснатия лимит. 

Срок

1 година с автоматично подновяване – без изискване за погасяване в края на периода

Срок за отговор от банката

2 часа

Предимства

 Кандидатствате бързо и лесно, без допълнителни документи

 Кандидатствате веднъж – кредитът се подновява автоматично всяка година

Гъвкав – сами планирате погасяването на задълженията си, без да се обвързват с фиксирани месечни вноски

 Икономичен – плащате лихва само върху усвоената част на овърдрафта

 Изгоден – реализирате плановете си при минимален лихвен разход. Разликата между получената лихва от спестяванията и платената лихва за кредита е 3.00%.

 Удобен – при постъпления по сметката от заплата или друг доход, усвоената сума се погасява и е отново на разположение за ползване. Може да се ползва с дебитна карта за плащания в търговски обекти и интернет.

Представителен пример

ГПР (Годишен процент на разходите) 5.27% за овърдрафт в размер на 5 700 лева за срок от 1 година с годишен лихвен процент 3.70%, такса за разглеждане на искане 1%, такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и за месечно обслужване 1.80 лв., обезпечен с 12 - месечен депозит размер на 6 000 лева. Общо дължима сума с лихви и комисиони - 5 991.56лева.