Новини и уведомления

Уведомление - Промяна в Тарифата в сила от 15.12.2019 г.

13-12-2019

Уважаеми клиенти,

 

С решение на Управителния съвет на "Тексим Банк" АД, считано от 15.12.2019 г. се намаляват такси за транзакции с дебитни и кредитни карти в Тарифата за таксите и комисионите на Банката за физически и юридически лица. С промените може да се запознаете ТУК.


 

С уважение,

"Тексим Банк" АД

Уведомление - Промяна в Приложение №2 към Тарифата за физически лица в сила от 06.12.2019 г.

05-12-2019

Уважаеми клиенти,

           

Уведомяваме ви, че с решение на УС от 05.12.2019г. са приети промени в „Приложение 2 към Тарифата на "Тексим Банк" АД за физически лица – Такси по платежна сметка за основни операции“, което е неразделна част от Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица. Промените влизат в сила от 06.12.2019г.

 

Услуга по платежна сметка за основни операции

Настояща тарифа

Тарифа

в сила от 06.12.2019 г.

Теглене на пари в брой от сметка

 

 

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.20 лв.

0.18 лв.

Периодичен превод

 

 

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0.79 лв.

0.74 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1.69 лв.

1.64 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

„Тексим Банк“ АД

 

 

 

Уведомление - промяна в Тарифата на Банката в сила от 26.01.2020 г.

25-11-2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение от 21.11.2019г. на УС са приети и в сила от 26.01.2020 г., следните промени:


I. Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица


РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ           

Настояща тарифа

Промяна

 

 

 

Чл.1. Вътрешнобанкови плащания по банкови сметки между клиенти на "Тексим Банк" АД

 

 

т.2. За плащания на "Битови сметки"

без такса

BGN 0.40

 

Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД

Настояща тарифа 

 Промяна

т.1 Междубанкови безкасови плащания в лева

 

 

-      В офис на Банката

BGN 2.00

BGN 3.00

Чл.7. Разплащания чрез РИНГС

 

 

-      В офис на Банката

BGN 16.00

BGN 18.00


II. Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за юридически лица


 

РАЗДЕЛ I.СМЕТКИ        

Настояща тарифа

Промяна

 

 

 

Чл.1. Такси за откриване на банкови сметки

 

 

т.3. Набирателни, ликвидационни, особени, акредитивни и други сметки в национална и чуждестранна валута

BGN 15.00/ EUR 8.00

BGN 20.00/ EUR 10.00

т.6. Разглеждане на документи за откриване на сметка на чуждестранни юридически лица и местни юридически лица с действителен собственик на капитала -чуждестранно лице. Таксата не се възстановява при отказ на Банката да открие сметката. Сметки на чуждестранни юридически лица се откриват в срок до 3 работни дни от представяне в Банката на всички изискуеми документи за откриване на сметката

BGN 100.00/ EUR 50.00

BGN 300.00/ EUR 150.00

Чл.2. Месечни такси за обслужване на банкови сметки и извлечения на движението по тях

 

 

т. 2 Разплащателни сметки с дневно салдо в края на деня над 4 000 000 лева или равностойността им в друга валута:

Нова точка

0.002 %, върху сумата надвишаваща 4 000 000 лева или равностойността им в друга валута, платима ежедневно

т.4. Сметки под условие, в т.ч. Escrow сметки

0.12% от среднодневното салдо за месеца

по договаряне


РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ


Настояща тарифа 


Промяна

Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална

валута, инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД

 

 

т.1 Междубанкови безкасови плащания в лева

 

 

-      В офис на Банката

BGN 2.20

BGN 3.20

Чл.7. Разплащания чрез РИНГС

 

 

-      В офис на Банката

BGN 16.00

BGN 18.00


РАЗДЕЛ V. ТЪРГОВСКО КРЕДИТИРАНЕ


Настояща тарифа 


Промяна

т.2. По разрешен овърдрафт в национална валута

По договаряне, фиксиран с ежегодно предоговаряне

БЛП плюс надбавка по договаряне или фиксиран с ежегодно предоговаряне

т.7. За изготвяне на ипотека за обезпечаване на кредит или банкова гаранция (с вкл. ДДС)

до BGN 50 000-мин. BGN 120; BGN 50 001 до BGN 500 000 -мин. BGN 180 над BGN 500 001- мин. BGN 300. При представителство на Банката при изповядване на сделката в друго населено място + командировъчни разходи. За представителство на Банката при заличаване на ипотека такса BGN 60 + командировъчни разходи, ако сделката е в друго населено място

до BGN 50 000 - мин. BGN 120; BGN 50 001 до BGN 500 000 - мин. BGN 180 над BGN 500 001 - мин. BGN 300.

За изготвяне на съгласие за  заличаване на ипотека - такса BGN 60

т.8. За вписване на залози в ЦРОЗ (с вкл. ДДС)

BGN 100 за всяка процедура + командировъчни разходи, ако вписването е в друго населено място. За представителство на Банката при заличаване на залози в ЦРОЗ  - такса BGN 60 + допълнително направени от банката разходи

Заличава се

т.9. Такси за извършени оценки от "Тексим Банк" АД на активи, предлагани като обезпечения по кредитни сделки (с вкл. ДДС)

0.5% върху размера на искания кредит , макс. BGN 1800 + командировъчни при оглед извън гр. София или по договаряне

0.5% върху размера на искания кредит , макс. BGN 1 800 или по договаряне

 

Променя се РАЗДЕЛ  I. СМЕТКИ, РАЗДЕЛ  I. СМЕТКИ, т.5 от :

 

По смисъла на тази тарифа, за клиенти на банката юридически лица се считат неперсонифицирани дружества и еднолични търговци; физически лица извършващи стопанска  но нерегистрирани като търговци, които имат открита разплащателна или депозитна сметка при банката.“,

на :

 „По смисъла на тази тарифа, за юридически лица се считат:

 -   Търговците, по смисъла на Търговския закон;

 -   Юридическите лица, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 -   Неперсонифицираните дружества /вкл. дружествата по ЗЗД/;

 -   Юридически лица, по силата на специални закони (в това число, но не само кооперации, ЖСК, адвокатски дружества по Закона за адвокатурата, сдружения на собствениците по Закона за управление на етажната собственост и др);

 -   Лицата по чл. 2 от Търговския закон.“


С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.


Уведомление - промяна в Тарифата на Банката в сила от 15.12.2019 г.

25-11-2019

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение от 21.11.2019г. на УС са приети и в сила от 15.12.2019г., промени, касаещи намаляване на следните такси за платежни услуги:


I. Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица

 

 

РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ         

Настояща тарифа

 Промяна

 

Чл.9. Наредени междубанкови преводи във валута

 

 

т. 1.4. SEPA кредитен превод/ BISERA 7 e превод в ЕUR към банка в Европейското Икономическо Пространство, когато е нареден със споделени банкови разноски /SHA/.  


В офис на Банката

EUR 5.00 

EUR 1.54

Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране

EUR 5.00

EUR 0.46


II. Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за юридически лица

 

 

РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ      

Настояща тарифа

Промяна

 

Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД

т.1 Междубанкови безкасови плащания в лева

 

 

-      Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране

BGN 1.00

BGN 0.90

 

Чл.9. Наредени междубанкови преводи във валута

 

т. 1.4. SEPA кредитен

превод/ BISERA 7 e превод в ЕUR към банка в Европейското Икономическо Пространство, когато е нареден със споделени банкови разноски /SHA/.

 

В офис на Банката

 EUR 5.00

EUR 1.64

Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране

 EUR 5.00

EUR 0.46


"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.