Новини и уведомления

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ДФ „Прайм Асетс“

01-07-2021

Във връзка с изискванията на чл. 19, т. 3 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година публикуваме настоящото Уведомление от ДФ „Прайм Асетс“ от 01.07.2021 г.

 

 

Тексим Банк АД

Промени в Тарифите за физически и юридически лица

28-06-2021

 

 

Уважаеми клиенти,

 

С решение на Управителния съвет на Тексим Банк АД от 24.06.2021г., е приета промяна в Тарифите за лихвите, таксите и комисионите, както следва:

 

Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на физически юридически лица на „Тексим Банк“ АД:

  Било Става
ТАРИФА ФЛ: РАЗДЕЛ I. „СМЕТКИ“    
Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях    
Добавя се т.5.:
т.5. Сметки за инвестиционни услуги и дейности:
  без такса
Отпада т.8. в Забележки към чл.2:
т.8. Таксите по отношение на разплащателните сметки се прилагат и за сметките, открити във връзка с предоставянето на инвестиционни услуги и дейности
   
ТАРИФА ЮЛ РАЗДЕЛ I. „СМЕТКИ“    
Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях    
Добавя се т.7.:
т.7. Сметки за инвестиционни услуги и дейности:
  без такса
Отпада т.10. в Забележки към чл.2:
т.8. Таксите по отношение на разплащателните сметки се прилагат и за сметките, открити във връзка с предоставянето на инвестиционни услуги и дейности
   

 

 Тарифата за таксите и комисионите по инвестиционни услуги и дейности за физически и юридически лица на „Тексим Банк“ АД:

  Било Става
РАЗДЕЛ I. „СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА“    
Чл.1. Държавни ценни книжа (ДЦК), регистрирани в България    
т.5.1. От подрегистър при „Тексим Банк“ АД към подрегистър при друг депозитар Физически лица 20лв./EUR 10
Юридически лица 30лв./EUR 15
Физически лица 10лв./EUR 5
Юридически лица
15лв./EUR 8
т.5.2. От подрегистър при друг депозитар към подрегистър при „Тексим Банк“ АД Физически лица 10лв./EUR 5
Юридически лица 20лв./EUR 10
Физически лица 10лв./EUR 5
Юридически лица 15лв./EUR 8
т.12. Такса за съхранение на ДЦК (с вкл. ДДС.), изчислява се по методология* Физически лица 0.04%, мин. 6лв.
Юридически лица 0.04%, мин.12лв.
Физически лица 0.04%, мин. 3лв.
Юридически лица 0.04%,
мин. 6лв.
Чл.2. Корпоративни ценни книжа (КЦК) и други финансови инструменти (ФИ), регистрирани в България    
т.8.1. От подрегистър при Тексим Банк АД към подрегистър при друг депозитар Физически лица 20лв.
Юридически лица 20лв.
Физически лица 10лв.
Юридически лица
15лв.
т.8.2. От подрегистър при друг депозитар към подрегистър при Тексим Банк АД Физически лица 10лв.
Юридически лица 10лв.
Физически лица 10лв.
Юридически лица 15лв.
т.14. Такса за съхранение на ФИ (с вкл. ДДС.), изчислява се по методология* Физически лица 0.04%, мин. 6лв.
Юридически лица 0.04%, мин.12лв.
Физически лица 0.04%, мин. 3лв.
Юридически лица 0.04%,
мин. 6лв.
РАЗДЕЛ II. „СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ“    
Чл.1. Държавни ценни книжа (ДЦК), регистрирани извън България    
т.10. Такса за съхранение на ДЦК (с вкл. ДДС.), изчислява се по методология* Физически лица 0.04%, мин. 6лв.
Юридически лица 0.04%, мин.12лв.
Физически лица 0.04%, мин. 3лв.
Юридически лица 0.04%,
мин. 6лв.
Чл.2. Корпоративни ценни книжа (КЦК) и други финансови инструменти (ФИ), регистрирани извън България    
т.13.1. световни пазари /САЩ, Германия, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония/ Физически лица 0.08%, мин. 6лв.
Юридически лица 0.08%, мин.12лв.
Физически лица 0.08%, мин. 3лв.
Юридически лица 0.08%,
мин. 6лв.
т.13.2. други основни пазари /Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Португалия, Финландия, Франция, Холандия, Швеция, Южна Африка, Южна Корея/ Физически лица 0.10%, мин. 6лв.
Юридически лица 0.10%, мин.12лв.
Физически лица 0.10%, мин. 3лв.
Юридически лица 0.10%,
мин. 6лв.
т.13.3. други пазари Физически лица % по договаряне, мин. 6лв.
Юридически лица % по договаряне, мин.12лв.
Физически лица % по договаряне, мин. 3лв.
Юридически лица % по договаряне,
мин. 6лв.

 

 Промените влизат в сила от 28.07.2021 г.

 


С уважение,

Тексим Банк АД


Уведомление - автоматични плащания на битови сметки в системата на Ипей АД

01-06-2021

Уважаеми клиенти, 

 

Считано от 01.08.2021 г. ще се прилагат следните такси при автоматични плащания на битови сметки в системата на "Ипей" АД, с карти издадени от "Тексим Банк" АД, регистрирани в Банката за услугата „Електронни битови сметки“:

 

Тип на картата

Размер на таксата

Mastercard дебитна карта

За суми до 50 лв. – 0.38%

За суми над 50 лв. – 0.10 лв. + 0.18%

Mastercard кредитна карта

За суми до 60 лв. – 0.48%

За суми над 60 лв. – 0.18 лв. + 0.18%

Mastercard Business карта

1.20%

Visa кредитна карта

0.50%

Visa Business карта

2.00%

 

Екипът на "Тексим Банк" АД

Уведомление - промяна в Тарифата

31-05-2021

Уважаеми клиенти,

 

С решение на Управителния съвет на "Тексим Банк" АД от 27.05.2021 г., е приета промяна в Тарифата за таксите и комисионите на "Тексим Банк" АД за физически лица, както и в Тарифата за таксите и комисионите на "Тексим Банк" АД за юридически лица, както следва:

Въвежда се нова такса в Раздел III Разплащания

"Чл.10. Допълнителни такси за междубанкови преводи във валута:

т.6 За анулиране или промяна условията на осчетоводен, но неизлъчен превод по искане на наредителя"  EUR 15.

 

Новата такса влиза в сила от 01.08.2021г. 

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

С уважение,

"Тексим Банк" АД