Новини и уведомления

Уведомление - устав на Тексим Банк АД

22-10-2020


С настоящото ви уведомяваме за извършена промяна в предмета на дейност на „Тексим Банк“ АД и съответно изменение в Устава на Банката, с цел привеждане в съответствие с обхвата на дейностите по т. 9 от чл. 2, ал. 2 от Закона за кредитните институции, поради настъпилите нормативни промени, обнародвани в ДВ, бр. 15/2018 г., като настоящият текст на т. 9 от предмета на дейност: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ се заменя със следния текст: „предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти“.

 

Промените са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 21.10.2020 г.


С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД

 

Работно време - офис Св.Св. Константин и Елена

12-10-2020

 

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 16.10.2020г. (Петък) офис Св. Св. Константин и Елена - Варна е с ново работно време, както следва:

 

  • Понеделник - Петък: 08.30 ч. - 17.30 ч.
  • Събота  почивен ден
  • Неделя – почивен ден

 

При нужда от съдействие може да разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: 02/903 55 00.

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк

Уведомление - Частно банкиране

02-10-2020

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 05.10.2020г. „Тексим Банк“ АД прилага нови условия за работа с клиенти на Частно банкиране.

 

За настоящи клиенти на Частно банкиране, новите условия влизат в сила от 05.12.2020г.

 

Новите условия включват, приложими критерии и месечна такса за обслужване от Частно банкиране, според промени в „Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица“, с които може да се запознаете ТУК, в Раздел „Други операции“ чл.11 и промени в „Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за юридически лица“, с които може да се запознаете ТУК, в Раздел „Други операции“ чл.12.

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите на Частно банкиране за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „Тексим Банк” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

"Тексим Банк" АД информира клиентите на Частно банкиране, че счита че те са приели промените в Тарифата, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че клиентите не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковите си споразумения и договори за платежни услуги преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

Частно банкиране в „Тексим Банк“ АД Ви предлага повече удобство и комфорт, допълнителна сигурност и ефективност в отношенията.

 

Екипът на Частно банкиране е на разположение за всички въпроси и коментари във връзка с новите условия.

Частно банкиране
„Тексим Банк“АД
гр. София
02 903 5665
private.banking@teximbank.bg

 

С уважение,

"ТЕКСИМ БАНК" АД

ЗА ВАШИТЕ ОНЛАЙН ПОКУПКИ – ПО-ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ!

10-09-2020

Уважаеми клиенти,


С технология 3 D Secure имате още по-високо ниво на сигурност при онлайн плащанията!

 

Считано от 15.09.2020 г. Тексим Банк АД добавя нова безплатна възможност за извършване на по-сигурни плащания с банкови карти в Интернет чрез схемата 3DS Secure. Картодържателят ще може да се автентицира чрез въвеждане на поне два независими елемента (статична плюс динамична/еднократна парола) за удостоверяване идентичността си.

 

Новото предложение е в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 (PSD 2) и Делегиран регламент (ЕС)2018/389 за прилагане на Задълбочено удостоверяване идентичността на клиента (ЗУИК) и с грижа за сигурността на Вашите плащания в интернет.

 

Повече информация може да получите тук или в Общите условия на Банката.


За допълнителна информация:


 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД