ОВЪРДРАФТ С
ПРЕВОД НА ЗАПЛАТА


Практичният кредит!

 

 

Ние Ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

Овърдрафт с превод на заплата


 Подходящ за Вас, ако получавате заплата по сметка в ТЕКСИМ БАНК

 Овърдрафтът Ви дава удобството да разполагате с допълнителни парични средства, без фиксиран план за погасяване

Предоставя Ви възможност да посрещнете непредвидени разходи, в случай че преводът на заплата или друг очакван приход се забавят


Максимална сума

 До 2 нетни заплати (максимум 4 000 лева)

 До 2 пъти средномесечни обороти по сметка за последните 6 месеца за лекари/стоматолози

Годишен лихвен процент - променлив

Минимум 7.50% 

Параметрите на всяка оферта могат да се променят според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент.

 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Срок

1 година с подновяване – без изискване за погасяване в края на периода

Отговор от банката

За 2 часа

Предимства

Кандидатствате бързо и лесно

 Кандидатствате веднъж – кредитът се подновява всяка година

 Гъвкав – сами планирате погасяването на задълженията си, без да се обвързвате с фиксирани месечни вноски

 Икономичен – плащате лихва само върху усвоената част на овърдрафта

 Удобен – при постъпления по сметката от заплата или друг доход, усвоената сума се погасява и отново е на разположение за ползване. Може да се ползва с дебитна карта за плащания в търговски обекти и интернет

Такси и комисиони

Такса за разглеждане на искане за овърдрафт – 1% върху отпуснатия лимит еднократно. 

■ Без такса за отпускане и управление на кредита.

Такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и месечно за обслужване 1.80 лв.

Необходими документи

Декларация на работодател (по образец на Банката)

Представителен пример

ГПР (Годишен процент на разходите) 10.19% за овърдрафт в размер на 2 000 лева с променлив годишен лихвен процент в размер на 7.50%, с превод на заплата за срок от 1 година, с такса за разглеждане на искане за овърдрафт в размер на 1.00%, еднократно върху отпуснатия лимит, такса за откриване на разплащателна сметка 2.00 лв. и за месечно обслужване 1.80 лв. Общо дължима сума с лихви, такси, комисиони – 2 193.60 лева.