Описание

 

Тексим Банк цели да отговори на все по-разнообразните нужди на нашите клиенти със стратегически съвети, както и с пълна гама от инвестиционни банкови услуги и продукти.

Тексим Банк предлага следните инвестиционни банкови услуги, директно или чрез външни партньори:

  • Корпоративни финанси

  • Сливания и придобивания

  • Проучвания

  • Консултации

  • Търговия

  • Попечителски услуги

  • Доверителни услуги