Новини и уведомления

Уведомление

30-04-2022

Уважаеми клиенти,

 

бихме искали да ви уведомим, че в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, Европейският Орган за Ценни Книжа и Пазари (ESMA) изисква ежегодно публикуване на информация от страна на инвестиционните посредници  на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и качеството на изпълнение.  От съществено значение е да се даде възможност на инвеститорите да оценяват качеството на практиките за изпълнение на нареждания, използвани от даден инвестиционен посредник, и да могат да определят водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато инвестиционните посредници са изпълнявали нареждания на клиенти през предходната година. Целта е да се увеличи прозрачността свързана с изпълняването на клиентски нареждания на различните места на изпълнение.

 

Съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, „Тексим Банк“ АД публикува резюмиран анализ на водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти (клиентите на дребно и професионалните клиенти) и на първите пет инвестиционни посредника, на които са предадени нареждания за изпълнение в зависимост от класа финансови инструменти. Справката и анализът обхваща периода 1 януари-31 декември 2021 г. Документите могат да бъдат изтеглени от тук или от раздел "Информация за инвеститорите":

 

Уведомление - празници Май 2022

26-04-2022

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим, че 02.05, 06.05, 07.05 и 24.05.2022г. ще бъдат почивни дни за офисите на Тексим банк АД.

При нужда от съдействие може разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

                                                                                                                Екипът на Тексим банк АД          

Уведомление - празници Април 2022

15-04-2022

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим, че 22.04, 23.04 и 25.04.2022г. ще бъдат почивни дни за офисите на Тексим банк АД.

При нужда от съдействие може разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

                                                                                                                Екипът на Тексим банк АД          

Уведомление - промяна в Тарифата

14-04-2022

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила следните промени в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „ТЕКСИМ БАНК“ АД за физически и юридически лица, както следва:

 

Тарифа ФЛ 

     

 

РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ

Настояща тарифа

Промени в сила от 15.06.2022г:

Чл.1. Такси за откриване на банкови сметки

     

 

т.4. Спестовни сметки

BGN 1.00  EUR 0.50

BGN 2.00

EUR 1.00

Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях

ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА

ЛЕВА

ЧУЖДА ВАЛУТА

т.1. Разплащателни сметки:

       

т.1.1. По разплащателни сметки

 BGN 3.50  EUR 1.50  BGN 4.00 EUR 2.00

т.3. Депозитни сметки /в т.ч. спестовни сметки на физически лица/:

       

т.3.3. Спестовни сметки

BGN 1.00  EUR 0.50 BGN 2.00  EUR 1.00

РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ

       

Чл.2. Вътрешнобанкови плащания на един и същи клиент, в т.ч. автоматични фиксирани плащания, в т.ч. автоматични преводи Push/Pull

       

В офис на Банката

BGN 0.50   BGN 1.00  

Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД

       

т.1 Междубанкови безкасови плащания в лева

       

- В офис на Банката

BGN 4.00    BGN 4.50   

Чл.4. Междубанкови плащания в национална валута с депозиране на пари в наличност

       

т.1. с превод чрез БИСЕРА

до BGN 500 - BGN 6.00; над

BGN 500 - BGN 6.00 + 0.5%

за суми над BGN 500 
 

до BGN 500 - BGN 7.00; над

BGN 500 - BGN 7.00 + 0.5%

за суми над BGN 500 
 В сила от 15.04.2022г 

Чл.9. Наредени междубанкови преводи в евро в ЕИП

       

т.1 за суми до EUR 51 129,19 (равностойност на 100 000 лева)

       

- В офис на Банката

EUR 2.05   EUR 2.30  

 

Тарифа ЮЛ 

     

 

РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ

Настояща тарифа

Промени в сила от 15.06.2022г:

Чл.2. Месечни такси за обслужване на банкови сметки и извлечения на движението по тях

 ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА  ЛЕВА 

ЧУЖДА ВАЛУТА 

т.1. Разплащателни, набирателни, акредитивни, ликвидационни, несъстоятелност и други сметки:

BGN 1.00  EUR 0.50

BGN 2.00

EUR 1.00

т.1.1. За обслужване на сметка, в т.ч. предоставяне на дневно извлечение за извършени движения от /по сметкатаQ

BGN 15.00 EUR 8.00 

BGN 18.00

EUR 10.00  

РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ

       

Чл.1. Вътрешнобанкови плащания по банкови сметки между клиенти на "Тексим Банк" АД

 ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА   ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА

т.1. За плащания, инициирани на гишетата на банката, в т.ч. автоматични фиксирани плащания, в т.ч. автоматични преводи Push, плащане с 10 - цифрен код:

       

 - В офис на Банката

BGN 2.00 EUR 1.00 BGN 2.50 EUR 1.30

Чл.2. Вътрешнобанкови плащания на един и същи клиент, в т.ч. автоматични фиксирани плащания, в т.ч. автоматични преводи Push/Pull

       

 - В офис на Банката

 BGN 1.00   BGN 2.00   

Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД

       

т.1 Междубанкови безкасови плащания в лева

       

 - В офис на Банката

BGN 4.50    BGN 5.00  

Чл.4. Междубанкови плащания в национална валута с депозиране на пари в наличност

       

т.1. с превод чрез БИСЕРА

до BGN 500 - BGN 6.00; над

BGN 500 - BGN 6.00 + 0.5%

за суми над BGN 500
 

до BGN 500 - BGN 7.00; над

BGN 500 - BGN 7.00 + 0.5%

за суми над BGN 500 
 В сила от 15.04.2022г

Чл.9. Наредени междубанкови преводи в евро в ЕИП

       

т.1 за суми до EUR 51 129,19 (равностойност на 100 000 лева)

       
 - В офис на Банката   EUR 2.05    EUR 2.56 

 

 

Промените влизат в сила от 15.04.2022г. за междубанковите плащания в национална валута с депозиране на пари в наличност за ФЛ и ЮЛ, а за всички останали такси, промените влизат в сила от 15.06.2022г.

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

С уважение,

 

Екипът на „Тексим Банк“ АД