ЕСКРОУ
СМЕТКИ

Ескроу сметки

Във всеки клон на ТЕКСИМ БАНК може да откриете Ескроу сметка в лева, евро или щатски долари.


Ескроу сметките са сметки със специално предназначение, при които Банката упражнява допълнителен контрол върху режима на ползване на наличните по тях суми.


Разпореждането със средствата по тези сметки се извършва само съобразно предварително уговорените условия в специален договор между страните.


Банката поема ангажимент да изплати сумите на страната, на която са дължими, след сбъдване на договорените условия и представяне на предварително съгласувани документи.


За контакти: info@teximbank.bg