ДЕБИТНА КАРТА 

MasterCard Business

 


Практично решение за Вас и

Вашите служители!


 

 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Транзакционни лимити > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Издаване на основна бизнес дебитна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

безплатно

Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател

BGN 5

Подновяване поради загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на картата

BGN 10 лева

Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка, за всяка издадена карта

BGN 15, EUR 7.50, USD 7.50

Експресно издаване на карта

BGN 20 

ТРАНЗАКЦИИ С DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

BGN 0.80 

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

BGN 2.00 + 0.3%

- от АТМ на друга банка

BGN 1.10

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

BGN 4.00 + 1%

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

безплатно

Плащане на сметки в Интернет/ еPay

безплатно

Парични преводи с карта от АТМ

безплатно

Получаване на пари в брой при покупка от търговски обект

BGN 0.30

ТРАНЗАКЦИИ С DEBIT MASTERCARD BUSINESS В ЧУЖБИНА

Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина

BGN 1.10

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в чужбина

BGN 4.00 + 1%

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в чужбина

безплатно

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ С DEBIT MASTERCARD BUSINESS

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД