Кредитна карта

Тексим Банк ТЕМПО

Одобрение за 30 минути!

Без месечни и годишни такси!

Незабавно издаване, получаваш я веднага! 

Предимства > Издаване > Такси и комисиони > Лимити и минимални вноски > Съвети за сигурност >

Такси и комисиони

 

Общи условия за издаване на международни револвиращи кредитни карти ТЕМПО

Издаване на основна карта, допълнителна карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност

без такса

Годишна такса за поддръжка на карта 

без такса

Транзакции с карти Mastercard Standard в България

Теглене на пари в брой в България

 

- от собствен АТМ (банкомат)

BGN 3 + 2%

- чрез ПОС терминал в офис на Банката

BGN 5 + 1.5%

- от АТМ на друга банка

BGN 5 + 2% (мин. BGN 10)

- чрез ПОС терминал в офис на друга банка

BGN 8 + 1.5% (мин. BGN 15)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България

без такса

Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет/ Bpay

без такса

Парични преводи с карта от АТМ

BGN 2 + 1.00%

Транзакции с карти Mastercard Standard в чужбина

Теглене на пари в брой от АТМ в страни от ЕИП

BGN 5 + 2% (мин. 10 BGN)

Теглене на пари в брой от АТМ в страни извън ЕИП

BGN 7 + 3% (мин. 12 BGN)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни от ЕИП

BGN 8 + 1.5% (мин. BGN 15)

Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни извън ЕИП

BGN 8 + 3% (мин. 15 BGN)

Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал

без такса

Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез картова операция /Refund/

1.5%

Допълнителни операции с карти Mastercard Standard

Съгласно Тарифата на ТЕКСИМ БАНК АД