СТАНДАРТНИ
КРЕДИТИ

Ние Ви предлагаме

Инвестиционни и оборотни средства в лева и чуждестранна валута за нуждите на Вашия бизнес с индивидуален погасителен план и гъвкава схема за усвояване.

 

    Кредити за оборотни средства


■ Цел – за попълване на временен недостиг на оборотни средства, придобиване на краткотрайни активи;

■ Вид:

- Овърдрафт;

- Револвираща кредитна линия;

- Кредит с фиксирани погасителни вноски.

■ Срок – до 12 месеца, с възможност за подновяване;

■ Лихва – по договаряне;

■ Обезпечение – по договаряне.

 

     Инвестиционни кредити 


■ Цел – за придобиване, изграждане или реконструкция на дълготрайни активи; за финансиране на сливания и придобивания;

■ Срок – в зависимост от предвидимите парични потоци на проекта и общия бизнес цикъл на клиента, с възможност за гратисен период;

■ Лихва – по договаряне;

■ Усвояване и начин на погасяване – съобразени с индивидуалните нужди на клиента;

■ Обезпечение – по договаряне.

 

За контакти: corporate@teximbank.bg