СПЕЦИАЛНИ
СМЕТКИ

Ние ви предлагаме > Откриване на специална сметка >

Ние Ви предлагаме

Разплащателни сметки със специално предназначение (ескроу сметки) и режим на ползване на наличните по тях средства

Предназначението и специалните изисквания за начина на ползване се посочват изрично в писмен договор

Банката гарантира, че изразходването на средствата се извършва след стриктно и пълно изпълнение на поставените по сделката условия

Използват се основно при сделки за закупуване на недвижим имот, земя, предоставяне на дадена услуга, закупуване на движимо имущество, покупко – продажба на дружествени дялове

Oткриват се и по специални програми

Приложими такси и комисионни - по договаряне

 

Предимства

 

Сигурност и спокойствие за страните при сключване на определени сделки

Банката осъществява контрол върху изпълнението на поставените по сделката условия

 

Полезна информация

 

Общи условия на към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции

Тарифа