СДЕЛКИ С
ЦЕННИ КНИЖА

Сделки с ценни книжа

 

Инвестиционно посредничество

 

ТЕКСИМ БАНК е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса - София, "Централен депозитар" АД и електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК при БНБ - ЕСРОТ.

 

С посредничеството на банката нашите клиенти имат възможност да купуват и продават всички финансови инструменти, търгувани на БФБ, както и държавни ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите на Република България.

 

Считано от 03.01.2018г. влизат в сила нови нормативни изисквания, отнасящи се до търговията с финансови инструменти в рамките на Европейския съюз. В тази връзка всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти и има сключен договор с инвестиционен посредник за услуги на финансовите пазари, следва да разполага с валиден номер - идентификационен код за юридическо лице (LEI код). Повече информация може да намерите тук.


Полезна информация:

Общи условия за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти

 Описание на финансовите инструменти инвестиционни продукти и рисковете

 

Политика за изпълнение на клиентски нареждания

 Политика за третиране на конфликти на интереси

 

 Политика за определяне на клиентите

Правила за личните сделки

Правила за оценка на клиентските активи на ТЕКСИМ БАНК АД

 

■ Описание на мерките за гарантиране на финансовите инструменти и пари на клиенти


 

Регистрационен агент

 

ТЕКСИМ БАНК АД предлага:

 

■ Сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;

■ Прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;

■ Промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни;

■ Искане за състояние на портфейл;

■ Издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

 

*В обхвата на тази дейност не попадат: Държавните ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите.

 

За контакти:

тел.: 02/ 903 56 21, 903 56 22

Treasury@teximbank.bg