Новини и уведомления

Увeдомление - промяна в лихвен индекс БЛП

14-08-2019

Уважаеми клиенти,

 

С решение на УС на Банката, считано от 15.08.2019 г. се променя Базовият лихвен процент (БЛП) по кредити на физически лица в лева в евро и приема следните стойности:

 

  • БЛП в лева - 0.67%
  • БЛП в евро - 0.66%

 

Стойността на БЛП е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти към 30.06.2019г., в съответствие с Методиката за определяне на Базов лихвен процент по кредити на физически лица, която е в сила от 23.07.2014г.

 

Банката предоставя на кредитополучателите (на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис) информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта БЛП, съгласно Методиката за определяне на Бсзов лихвен процент по кредити на физически лица.

 

С уважение,

Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД

Уведомление - промяна в лихвен индекс РЛП

14-08-2019

Уважаеми клиенти,

 

С решение на УС на Банката, считано от 15.08.2019 г. се променя Референтният лихвен процент (РЛП) по кредити на физически лица в лева и евро и приема следните стойности:

 

  • РЛП в лева - 0.15%
  • РЛП в евро - 0.14%

 

Стойността на РЛП е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти към 30.06.2019г., в съответствие с Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица, която е в сила от 07.08.2018г.

 

Банката предоставя на кредитополучателите (на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис) информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта РЛП, съгласно Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица.

 

С уважение,

Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД

Промяна в Тарифата за физически лица

09-08-2019

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че с решение на УС на Банката, считано от 09 октомври 2019 г. се променя Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица, както следва:

 

  • Променя се Раздел IV Банкови карти, Буква „Б“, чл.3, т. 14, от колона „TEXIM BANK – HOMEMAX/TEMPO“:
 

Позиция

Настоящи условия

Промяна

т.14. Застрахователен пакет по карта

без такса

не се прилага

  С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

 

С уважение,

Тексим Банк АД

Промяна в Тарифата на Банката за програма Lounge Key Associate+

26-07-2019

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че с решение на УС на Банката N 38 от 25.07.2019 г., считано от 01 октомври 2019 г. се променя Тарифа за таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица, както следва:

 

Раздел IV „Банкови карти“, Буква „Б. КРЕДИТНИ КАРТИ“, чл.3. Транзакции с кредитни карти "Тексим Банк АД" в чужбина

 

Позиция

Настоящи условия

Промяна

т.15. Такса посещение на ВИП салон на летище по програмата LoungeKey Associate+ за картодържатели на Visa Platinum карти и придружаващи ги лица

Прилага се такса на оператора в размер на 24 евро (на човек за 1 посещение)

Прилага се такса на оператора в размер на 28 евро (на човек за 1 посещение)

 

 

 

 

 

 

С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).

 

"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.“

  

С уважение,

Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД