Новини и уведомления

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ЖЗК „Съгласие“ АД

03-08-2020

 

Във връзка с изискванията на чл. 19, т. 3 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г., публикуваме настоящото Уведомление  от ЖЗК „Съгласие“ АД от 03.08.2020 г.

 

Тексим Банк АД

Покана за свикване на общо събрание на облигационерите и материали за общото събрание

31-07-2020

На основание чл. 100ц., ал. 1 от ЗППЦК и във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „Тексим Банк“ АД оповестява покана за свикване на първо Общо събрание на облигационерите по облигационна емисия, издадена от „Тексим Банк“ АД, с ISIN: BG21000007207, на 14.08.2020 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД в гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, при следния дневен ред:

1. Избиране на представител на облигационерите и определяне на възнаграждението му.

2. Разни.

Пълният текст на поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите са публикувани, както следва:

- Покана за Общо събрание на облигационерите

- Материали за Общо събрание на облигационерите

- Образец на пълномощно

 

С уважение,

„Тексим Банк“ АД

Успешно приключване на подписката за публично предлагане на облигационна емисия

30-07-2020

С настоящото, Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на облигационна емисия от „Тексим Банк“ АД.

 

Подписката бе проведена, съгласно Решения от 06.02.2020 г. и 10.04.2020 г. на Управителния съвет, одобрени от Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД, във връзка с издаване на 22 000 (двадесет и две хиляди) обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, конвертируеми и необезпечени oблигации, всяка от които с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) лева, с общ размер на предлаганата облигационна емисия 22 000 000 (двадесет и два милиона) лв. Облигациите се предлагат публично, съгласно Решение на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД, прието с Протокол № 7/06.02.2020 г., в съответствие с измененията в Устава на „Тексим Банк“ АД, приети с Решение от 03.07.2019 г. на Общото събрание на акционерите. За емисията бе изготвен Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации, потвърден с Решение № 237-Е от 26.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор.

Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

  • Дата на приключване на подписката – 24.07.2020 г.;
  • Общ брой предложени за записване облигации - 22 000 (двадесет и две хиляди) обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, конвертируеми и необезпечени oблигации;
  • Общ брой записани и заплатени облигации – 22 000 броя;
  • Сума, получена срещу записаните облигации - 22 000 000 лв. 
  • Размер на всички разходи по публичното предлагане, включително за възнаграждения и таксите, платени на КФН - 7 438 лв.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на облигациите.

 

С уважение,

Тексим Банк АД

Отсрочване на кредити във връзка с COVID - 19 - удължаване на срока за подаване на искане

10-07-2020

 

Уважаеми клиенти,

 

Информираме ви, че крайният срок за подаване на искане за отсрочване на кредитни задължения във връзка утвърден от УС на БНБ „Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение произтичащо пандемията от COVID-19“, се удължава до 23.09.2020г.


Кой може да се възползва от мерките?

 

Кредитополучатели на Банката, които отговарят на следните условия:

■ Имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с Банката договор, във връзка с пандемията от COVID 19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици

■ Имат сключен договор за кредитен продукт преди 31.03.2020г.

■ Към 01.03.2020 г., задълженията им са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

■ Кредити, за които е било подадено искане за отсрочване до 22.06.2020г., не могат да бъдат отсрочвани след 31.12.2020г.


Какви са облекченията?

 

Механизмите за отсрочване, които ви предлагаме са следните:


■ Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;

■ Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца;

■ Механизъм № 3, приложим за револвиращи продукти.

Всяко отсрочване се извършва по взаимно съгласие на Банката и клиентите.

 

С подробна информация за механизмите за разсрочване, може да се запознаете ТУК.

 

Как да отсрочите задълженията си и какви са сроковете за подаване на заявление?


■ Отсрочване може да поискате най-късно до 23.09.2020 г., като Банката следва да Ви предостави решение до 30.09.2020г.

■ Датата, на която е направено искането Ви да ползвате отсрочване, не променя общия времеви обхват на отсрочването, който не може да превишава 6 месеца (но не по-късно от 31.03.2021г.).

■ Необходимо изрично да заявите желанието си, да се възползвате от облекченията, по най – удобния за Вас начин:

-          Чрез посещение в офис на Банката;

-          Чрез телефонен център за обслужване на клиенти: 02/903 55 00

-          Чрез изпращане на имейл до retail.credit@teximbank.bg

След подаване на заявката (която може да изтеглите от ТУК), служител на Банката ще се свърже с Вас, за потвърждение на предоставените данни и уточняване на най – подходящия вариант за отсрочване.

 

Как да отсрочите задълженията си, ако не отговаряте на изискванията?

 

За клиенти, които не отговарят на изискванията, мерките за отсрочване на задължения се договарят индивидуално с Банката.

 

С уважение,

Екипът на ТЕКСИМ БАНК АД