Новини и уведомления

Протокол от първо Общо събрание на облигационерите от първа емисия конвертируеми облигации на „Тексим Банк“ АД

14-08-2020

 

„Тексим Банк“ АД представя Протокол от първото Общо събрание на облигационерите от първа емисия конвертируеми облигации на „Тексим Банк“ АД, проведено на 14.08.2020 г.

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк

 

Уведомление - промени в базов и референтен лихвен процент по кредити на физически лица

13-08-2020

Уважаеми клиенти,

 

С решение на УС на Банката, считано от 17.08.2020 г., се променят изброените лихвени индекси по кредити на физически лица в лева и евро, и приемат следните стойности:

 

Индекси в лева

  • БЛП - 0.62%
  • РЛП - 0.10%
  • РЛПик - 0.10%


Индекси в евро

  • БЛП - 0.62%
  • РЛП - 0.10%
  • РЛПик - 0.10%

 

Стойността им е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти към 30.06.2020г., в съответствие с  Методиките за определяне на съответния референтен или базов лихвен индекс.

 

Банката предоставя на кредитополучателите (на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис) информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта БЛП/РЛП/РЛПик, съгласно съответната Методиката за определяне на Референтен лихвен процент/Базов лихвен процент по кредити на физически лица.

 

С уважение, 

Екипът на Тексим Банк АД

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ЖЗК „Съгласие“ АД

03-08-2020

 

Във връзка с изискванията на чл. 19, т. 3 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г., публикуваме настоящото Уведомление  от ЖЗК „Съгласие“ АД от 03.08.2020 г.

 

Тексим Банк АД

Покана за свикване на общо събрание на облигационерите и материали за общото събрание

31-07-2020

На основание чл. 100ц., ал. 1 от ЗППЦК и във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „Тексим Банк“ АД оповестява покана за свикване на първо Общо събрание на облигационерите по облигационна емисия, издадена от „Тексим Банк“ АД, с ISIN: BG21000007207, на 14.08.2020 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД в гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, при следния дневен ред:

1. Избиране на представител на облигационерите и определяне на възнаграждението му.

2. Разни.

Пълният текст на поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите са публикувани, както следва:

- Покана за Общо събрание на облигационерите

- Материали за Общо събрание на облигационерите

- Образец на пълномощно

 

С уважение,

„Тексим Банк“ АД