ПРОМОЦИОНАЛЕН

ПОТРЕБИТЕЛСКИ

КРЕДИТ


С лихва от 4,99% !  

Ние ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Изисквания

  

ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

 

Aко сте пълнолетен, дееспособен български гражданин на възраст максимум 68 г. за срока на кредита с доходи от:

- Безсрочен трудов договор, без уговорен или с изтекъл срок на изпитване

- Договор за управление и контрол

- Свободна професия – лекари, адвокати, стоматолози, нотариуси и др.

- Пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

 Нямате просрочени задължения към банки и други финансови институции


 В зависимост от оценката на финансовото Ви състояние е възможно да се изискват допълнителни документи и/или поръчител.


Ние ви предлагаме  Как да кандидатствате