За нас > Управленски екип > Годишни отчети > Информация за инвеститорите > ИП Тексим Банк > Награди >

Информация за инвеститорите

I. Информация в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 на Европейския Орган за Ценни Книжа и Пазари (ESMA)


В съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, Европейският Орган за Ценни Книжа и Пазари (ESMA) изисква ежегодно публикуване на информация от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и качеството на изпълнение. От съществено значение е да се даде възможност на инвеститорите да оценяват качеството на практиките за изпълнение на нареждания, използвани от даден инвестиционен посредник, и да могат да определят водещите пет места за изпълнение по отношение на обема на търговия, когато инвестиционните посредници са изпълнявали нареждания на клиенти през предходната година. Целта е да се увеличи прозрачността свързана с изпълняването на клиентски нареждания на различните места на изпълнение.

 

Съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576, "Тексим Банк" АД публикува резюмиран анализ на водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти (непрофесионални и професионалните клиенти) и на първите пет инвестиционни посредника, на които са предадени нареждания за изпълнение в зависимост от класа финансови инструменти.


Справка и анализ за периода 1 януари - 31 декември 2021 г. 

 

Справка и анализ за периода 1 януари - 31 декември 2020 г. 

Справка и анализ за периода 1 януари - 31 декември 2019 г. 

Справка и анализ за периода 1 януари - 31 декември 2018 г.

Справка и анализ за периода 1 януари - 31 декември 2017 г.

 

II. Информация за инвеститорите

 

На 16.01.2013 г. в търговския регистър към Агенция по вписванията бе вписано увеличение на капитала на „Тексим банк” от 10 000 000 лева на 27 995 036 лева, чрез издаване на нови 17 995 036 броя безналични акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност 1/един/ лев. Увеличението на капитала на Банката бе осъществено посредством проспект за публично предлагане на акции, в резултат на което „Тексим банк” придоби статут на публично дружество. Придобиването на публичен статут е част от стратегията за по-нататъшното развитие на Банката в посока осигуряване на пълна прозрачност в дейността и управлението й, както и осигуряване на достъп до ценните книжа на широк кръг инвеститори.

       

Мениджмънтът на „Тексим банк“ уверява своите над 4 000 настоящи, както и бъдещи акционери, че подхожда изключително отговорно към дейността  във връзка с публичността на дружеството. Ръководството на банката се ангажира съгласно изискванията на законовата и нормативна база да спазва нормите, свързани с добрите корпоративни практики и кодекса за етично поведение, като възнамерява да ръководи дейността на „Тексим банк“ в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление, приет от БФБ-София и съобразно европейските рамки и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

 

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД на 11.02.2013 г., е взето решение за допускане до търговия на емисията акции издадени от „Тексим банк”, на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard”, организиран от „БФБ-София” АД. Общият брой акции от емисията с  ISIN код BG1100001921: обикновени, поименни, безналични акции, издадени от „Тексим Банк“ АД, с номинална стойност 1(един) лев всяка и с право на един глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество е 27 995 036.

 

Разкриване на информация

 

В съответствие с изискванията на чл. 43а и следващи от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, както и във връзка с чл. 100т, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, относно задължението за разкриване пред обществеността на информация по чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2, Ви уведомяваме, че „Тексим Банк“ АД, разкрива регулирана информация пред обществеността посредством електронната медия „Инфосток“ АД, чрез официалния уебсайт: www.infostock.bg.

 

Директор за връзка с инвеститорите: +359 2 903 5505, ir@teximbank.bg


Общо събрание на акционерите

2022

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2022 г.

Материали за ОСА за 27.06.2022 г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 27.06.2022 г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 27.06.2022 г.

Протокол от ОСА, проведено на 27.06.2022 г.


2021

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2021 г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 28.06.2021 г.

Материали за ОСА за 28.06.2021 г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД

Протокол от ОСА, проведено на 28.06.2021 г.

 

2020

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 24.09.2020 г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 24.09.2020 г.

Материали за ОСА за 24.09.2020 г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД

Протокол от ОСА, проведено на 24.09.2020 г.

 

2019

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 03.07.2019 г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 03.07.2019 г.

Материали за ОСА за 03.07.2019 г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 03.07.2019 г.

Протокол от ОСА, проведено на 03.07.2019г.

 

2018 

Протокол от ИОСА, проведено на 24.10.2018г.

Материали за ИОСА за 24.10.2018 г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 24.10.2018 г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 24.10.2018 г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 24.10.2018 г

 

Протокол от ОСА, проведено на 22.06.2018г.

Материали за ОСА за 22.06.2018г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 22.06.2018г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 22.06.2018г.

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 22.06.2018г.

 

2017 

Протокол от ИОСА, проведено на 28.12.2017г.

Материали за ИОСА за 28.12.2017г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 28.12.2017г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 28.12.2017г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 28.12.2017г.

 

Протокол от ОСА, проведено на 28.06.2017г.

Материали за ОСА за 28.06.2017г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 28.06.2017г.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 28.06.2017г.

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2017 г.

 

2016

Протокол от ОСА, проведено на 23.06.2016г. 

Материали за ОСА за 23.06.2016г.

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 23.06.2016r.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на 23.06.2016г.

Покана за редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2016г.

 

Протокол от ИОСА, проведено на 18.05.2016г.

Материали за ОСА - Декларация по чл. 116 

Материали за ОСА - Свидетелства за съдимост

Материали за ОСА за 18.05.2016 

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредно общо събрание на „Тексим Банк“ АД, свикано за 18.05.2016r.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 18.05.2016г.

 

2015

Протокол от ОСА, проведено на 25.06.2015г. 

 

2014

Протокол от ОСА, проведено на 26.06.2014г. 

 

Документи


Устав на „Тексим Банк“ АД

Политика за формиране на възнаграждениятаПроспект 2020 - Облигации

Съобщение по чл.92а от Закона за публично предлагане на ценни книги

Регистрационен документ

Документ за ценните книги

Резюме

Решение № 237 – Е от 26.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор

Покана за Общо събрание на облигационерите

Материали за Общо събрание на облигационерите

Образец на пълномощно

Публикация и указания относно конвертиране

Уведомление за конвертиране

Протокол от първото Общо събрание на облигационерите от първа емисия конвертируеми облигации на „Тексим Банк“ АД

Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207 от 20.01.2021г.

Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207 от 21.07.2021г.

Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207 от 19.01.2022г.

Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207 от 19.07.2022г.

 

Приложения

1. Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от лицата, отговорни за информацията предоставена за изготвяне на Проспекта

- Декларация по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦКДекларация по чл. 81, ал. 5 от ЗППЦК

2. Копие на Удостоверение от Търговския регистър за актуална дружествена регистрация

Актуално състояние

3. Копие на Устав на „Тексим Банк” АД

Устав

4. Одитирани годишни финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа за 2016 г., 2017 г. и 2018 г., заедно с одиторски доклади

5. Копия от неодитирани междинни финансови отчети на индивидуална и консолидирана основа към 30.06.2018 г., 30.06.2019 г. и 31.12.2019 г. 

Към 30.06.2018

- Консолидиран МФО към 30.06.2018; Допълнителна информация по чл. 33а Наредба №2 КФН; Декларация по чл.100а, ал.4. т.3 от ЗППЦК; Междинен доклад; Пояснителни бележки; Факти и обстоятелства; Вътрешна информация по чл.7, Регламент (ЕС) №596

- Индивидуален МФО към 30.06.2018Допълнителна информация по чл. 33а Наредба №2 КФНДекларация по чл.100а, ал.4. т.3 от ЗППЦКМеждинен докладПояснителни бележкиФакти и обстоятелстваВътрешна информация по чл.7, Регламент (ЕС) №596  

Към 30.06.2019

Консолидиран МФО към 30.06.2019Допълнителна информация по чл. 33а Наредба №2 КФНДекларация по чл.100а, ал.4. т.3 от ЗППЦК; Междинен докладПояснителни бележкиФакти и обстоятелстваВътрешна информация по чл.7, Регламент (ЕС) №596

Индивидуален МФО към 30.06.2019Допълнителна информация по чл. 33а Наредба №2 КФНДекларация по чл.100а, ал.4. т.3 от ЗППЦКМеждинен докладПояснителни бележкиФакти и обстоятелстваВътрешна информация по чл.7, Регламент (ЕС) №596  

Към 31.12.2019

Консолидиран МФО към 31.12.2019Допълнителна информация по чл. 33а Наредба №2 КФНДекларация по чл.100а, ал.4. т.3 от ЗППЦК; Междинен докладПояснителни бележкиФакти и обстоятелстваВътрешна информация по чл.7, Регламент (ЕС) №596

Индивидуален МФО към 31.12.2020Допълнителна информация по чл. 33а Наредба №2 КФНДекларация по чл.100а, ал.4. т.3 от ЗППЦКМеждинен докладПояснителни бележкиФакти и обстоятелстваВътрешна информация по чл.7, Регламент (ЕС) №596  

 6. Доклади за констатации от регистрираните одитори – „Грант Торнтон“ ООД, „РСМ БГ“ ООД и „Делойт Одит“ ООД от 07.02.2020 г.

- Делойт Одит ООД

Грант Торнтон ООД

РСМ БГ ООД

7. Декларации по чл. 81, ал. 5, във връзка с чл. 81, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ООД от 12.03.2020 г.

Грант Торнтон ООД_декларация

РСМ БГ ООД_декларация

8. Протокол от ОСА „Тексим Банк” АД, проведено на 03.07.2019 г.

Протокол от ОСА 03.07.2019г.

9. Списък на акционерите и техните пълномощници присъствали на ОСА на „Тексим Банк” АД, проведено на 03.07.2019 г.

Списък на акционерите

10. Протоколи от заседания на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД № 07/06.02.2020 г., № 8/07.02.2020 г. и № 13/12.03.2020 г.

- Протокол №7; Протокол №8; Протокол №13 

11. Протоколи от заседания на Надзорния съвет на „Тексим Банк” АД № 5/06.02.2020 г., № 6/07.02.2020 г. и № 12/12.03.2020 г. за одобрение решенията на Управителния съвет

- Протокол №5Протокол №6Протокол №12

 

Проспект 2012 - Акции

Резюме на проспекта за публично предлагане

Регистрационен документ

Документ за ценните книжа

 

Вътрешна информация

Уведомление за присъдени рейтинги на „Тексим Банк“ АД от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД от 11.01.2021 г.

Уведомление за присъдени рейтингови оценки на „Тексим Банк“ АД от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД от 01.02.2022 г.

Уведомление за потвърден от Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от ДФ „Прайм Асетс“  от 28.09.2021 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година от ДФ „Прайм Асетс“  от 01.07.2021 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ДФ „Прайм Асетс“ от 31.05.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ДФ „Куест Вижън“ от 31.05.2021г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ЖЗК „Съгласие“ АД от 03.08.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от „БМ Лизинг“ ЕАД от 30.04.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ДФ „Куест Вижън“  от 04.05.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ДФ „Прайм Асетс“  от 04.05.2020г.

Уведомление по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от „Тексим Банк“ АД от 07.02.2020г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ДФ „Куест Вижън“ от 25.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от ДФ „Прайм Асетс“ от 25.03.2019г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от „БМ Лизинг“ ЕАД  от 22.01.2019г.

 

Инвестиционен посредник Тексим Банк

Довереник на облигационерите

 

Проспект на „Блек сий стар“ АД

Проспект на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ