Обратна връзка > Действия на Банката >

Действия на Банката

 

Уважаеми клиенти,


Получените от Вас възражения, жалби или сигнали ще бъдат насочени за разглеждане незабавно от компетентните служители, ако са изпратени в работното време на Банката, във всички останали случаи - на следващия работен ден.

 

Становище на получени сигнали, жалби, възражения ще бъде изготвено в законоустановените срокове:

 

 За възражение, свързано с платежни услуги, срокът е до 15 работни дни;

За възражение, свързано с договор за потребителски кредит – до 30 дни;

 За възражение, свързано с предоставяне на инвестиционни и/или регистрационни услуги - до 15 дни.

 

Поради дефинираните процедури за разглеждане на международни оспорвания в случай че дадено оспорване не е разрешено в законоустановения 15 – дневен срок, Банката изпраща до клиента междинно уведомително писмо.

 

След окончателното приключване на случая Ви изпращаме уведомление, в което Ви информираме за окончателния резултат от оспорването.

 

Препоръчително е към подадената жалба, възражение или сигнал да се приложат копия на всички документи, необходими за изясняване на възникналата ситуация.


При несъгласие с отговора на Банката, Вие може да отнесете случая към съответния орган за алтернативно решаване на спорове, а именно:


 Помирителна комисия за платежни спорове към Комисия за защита на потребителите на адрес: гр. София, п.к.1000, ул. „Врабча“ №1, интернет страница www.kzp.bg,  e-mail: adr.payment@kzp.bg или на адрес на съответните регионални центрове, когато жалбата попада в обхвата на Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

 Когато възражението е свързано с потребителски кредит или ипотечен кредит, може да се сезира Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги към Комисия за защита на потребителите на адрес: гр. София, п.к.1000, ул. „Врабча“ №1, интернет страница www.kzp.bg, e-mail: adr.credits@kzp.bg или на адрес на съответните регионални центрове.

 

 Когато възражението е свързано с  предоставени от Банката инвестиционни и/или регистрационни услуги, може да се сезира Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ и на дейностите и услугите по чл. 86, ал.1 и 2 от ЗДКИС и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, в тези сектори с адрес: гр. София, п.к.1000, ул. „Врабча“ №1, интернет страница www.kzp.bg,  e-mail: adr.finmarkets@kzp.bg или на адрес на съответните регионални центрове.

 

 Когато възражението не попада в обхвата на гореизброените комисии, може да се обръщате към Общата помирителна комисия със седалище гр. София, п.к.1000, ул. „Врабча“ №1, интернет страница www.kzp.bg,  e-mail: adr.sofia@kzp.bg или на адрес на съответните регионални центрове.

 

С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД