Обратна връзка > Действия на Банката >

Действия на Банката

 

Уважаеми клиенти,


Получените от Вас възражения, жалби или сигнали ще бъдат насочени за разглеждане незабавно от компетентните служители, ако са изпратени в работното време на Банката, във всички останали случаи - на следващия работен ден.

 

Становище на получени сигнали, жалби, възражения ще бъде изготвено в законоустановените срокове:

 

 За възражение, свързано с платежни услуги, срокът е 15 дни;

За възражение, свързано с договор за потребителски кредит – до 30 дни.

 

Поради дефинираните процедури за разглеждане на международни оспорвания в случай че дадено оспорване не е разрешено в законоустановения 15 – дневен срок, Банката изпраща до клиента междинно уведомително писмо.

 

След окончателното приключване на случая Ви изпращаме уведомление, в което Ви информираме за окончателния резултат от оспорването.

 

Препоръчително е към подадената жалба, възражение или сигнал да се приложат копия на всички документи, необходими за изясняване на възникналата ситуация.


При несъгласие с отговора на Банката, Вие може да отнесете случая към:


 Помирителна комисия за платежни спорове към Комисия за защита на потребителите на адрес: гр. София, п.к.  1000, пл. Славейков № 4, ет. 3, или на адрес на съответните регионални центрове, когато жалбата попада в обхвата на Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

 Когато възражението е свързано с потребителски кредит, може да се сезира Помирителната комисия към Комисията за защита на потребителите, създадена от Министъра на икономиката, съгласно разпоредбите на Глава девета, Раздел III от Закона за защита на потребителите. 


С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД