Често задавани въпроси


1.       Какво представлява електронния подпис и за какво се използва?

 

Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ е средство за персонална и фирмена електронна идентификация и притежава същата сила и валидност както саморъчен подпис. Осигурява достоверност и неотменност на подписаните електронни документи. Електронният подпис служи за идентификация в системата за Интернет банкиране на „Тексим Банк“ АД.  Всяко влизане в системата за Интернет банкиране, извършено чрез КЕП, идентифицира потребителя като автор на всяко едно електронно изявление и/или електронен документ в системата за Интернет банкиране и се считат за саморъчно подписани от него.

„Тексим Банк“ АД приема подписи на всички лицензирани издатели на КЕП на територията на България.

За улеснение на клиентите, Банката предлага възможност при нея да се заяви издаване на КЕП от „Инфонотари“ ЕАД.

 

 

2.       Какво е SMS код при нареждане на преводи?

 

За да осигури допълнителна сигурност на своите клиенти през системата за Интернет банкиране, „Тексим Банк“ АД използва  еднократен SMS код за потвърждение на всеки първи превод към нов IBAN. SMS кодът се изпраща на мобилен телефон, с който потребителят е регистриран в системата. Валидността на кода е 30 минути. При следващ превод по същия IBAN, системата не изисква SMS код.

 

 

3.       Какво означава Автоматичен превод?

 

Автоматичните преводи представляват регулярни плащания, които дават възможност с еднократно нареждане от страна на клиент да се извършват плащания по предварително указан от него начин.

Това дава възможност на клиентите да погасяват своите задължения по използвани кредитни продукти в „Тексим Банк“ АД или във всяка друга банка, да превеждат периодично пари на свои близки или да спестяват суми по тяхна преценка. Услугите, които предлага Банката, са:

  • Автоматичен фиксиран превод – предварително зададена от клиента сума се превежда от и по посочена от клиента сметка на конкретна дата,  ден от седмицата или друг посочен от клиента период.

  • Автоматично прехвърляне на сума – PUSH  - клиентът задава максимална наличност, която иска да поддържа по своята сметка – т.нар. „лимит“, всичко над тази сума се превежда по предварително посочена от клиента сметка. Преводът може да бъде излъчен на конкретна дата, ден от седмицата или друг посочен от клиента период.

  • Автоматично захранване на сметка – PULL - клиентът определя минимална наличност, която иска да поддържа по своята сметка – т.нар. „лимит“. Когато сумата по избраната сметка намалее, сметката се допълва до посочения лимит чрез превод от друга избрана от клиента сметка.  Преводът може да бъде излъчен на конкретна дата, ден от седмицата или друг посочен от клиента период.

Когато избраната дата/ден от седмицата/ден от месеца е неработен ден, преводът се изпълнява в първия работен за Банката ден. Автоматичните преводи се изпълняват вечер -  заедно с процедурите по вечерно приключване.

 

 

4.        Как функционират картите, издадени от Банката?

 

Картите, издадени от „Тексим Банк“ АД  работят чрез файлов обмен с БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ. Банката периодично подава информация за наличностите по картите. Клиентът има възможност да избере дали към картата му да се подава информация за цялата наличност по сметката или друга предварително зададена сума.  В първия случай, клиентът има достъп до цялата наличност по сметката само чрез използване на своята карта на банкомат или ПОС-терминал и няма да може да извършва касови операции и преводи от сметката. Ако е посочена конкретна стойност и по сметката има повече пари, отколкото е сумата за картови операции, то остатъкът от парите може да се изтегли на каса, да се използва за преводи и други банкови операции.

При предаване и активиране на дебитна карта, клиентът може да заяви сумата, която желае да използва чрез картата си. Ако не заяви сума, Банката приема, че цялата наличност по сметката ще се подава към БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ. В последствие сумата за картови операции може да бъде променяна чрез Интернет банкиране или в офис на Банката.

 

 

5.        Кога може да се сторнира превод?

 

Сторниране на документ са допуска единствено в деня на неговото създаване и при условие, че не е бил излъчен от страна на Банката.  Необходимо да бъде подадена молба в свободен текст от страна на клиента и да бъде заплатена таксата, в съответствие с Тарифата на Банката.

 

 

6.        Кога се начислява такса за месечно обслужване?

 

Месечната такса за обслужване на сметките се удържа автоматично от наличността на сметката с вечерните обработки в последния работен ден на всеки месец.

 

 

7.       Какво означава Спешен превод?

 

Клиентът има възможност да нареди спешен превод  до 15:00 ч. чрез системата РИНГС. Това е система за плащания в левове на територията на страната, като всяко нареждане за плащане се извършва индивидуално и за разлика от БИСЕРА, преводите през РИНГС се извършват незабавно и средствата постъпват веднага по сметката на получателя. Преводи над 100 000 лв., задължително се излъчват през РИНГС.