Новини и уведомления

Уведомление за празниците септември 2021

27-08-2021


Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите празници, бихме искали да Ви уведомим, че 4-ти, 6-ти и 22-ри септември ще бъдат почивни дни за офисите на Тексим банк АД.

При нужда от съдействие може разчитате на нашия Телефонен център за обслужване на клиенти: +359 02 903 55 00.

Екипът на Тексим банк АД

Уведомление за извършено лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007207

21-07-2021

 

На основание чл. 100е, ал. 1, т. 3г от Закона за публично предлагане на ценни книжа с настоящото, Ви уведомяваме за извършено лихвено плащане по емисия необезпечени конвертируеми облигации с ISIN BG2100007207, издадени от „Тексим Банк“ АД.

Уведомление - промяна в лихвения бюлетин

09-07-2021

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила следните промени в Лихвения бюлетин за сметки на физически и юридически лица, неразделна част от Тарифата:

 

I. Промяна на лихвените проценти по срочен депозит в BGN, EUR, USD за физически и юридически лица, както следва:


 

Валута               

 

Годишен лихвен процент 

1 месец

3 месеца

6 месеца  

12 месеца

18 месеца

24 месеца

BGN

Настоящи условия

0.03%

0.05%

0.15%

0.25%

0.30%

0.35%

 

Промяна

0.02%

0.03%

0.10%

0.15%

0.18%

0.22%

EUR

Настоящи условия

0.03%

0.05%

0.15%

0.25%

0.30%

0.35%

 

Промяна

0.02%

0.03%

0.10%

0.15%

0.18%

0.22%

 

Промяната в лихвените проценти на всички нови договори за срочните депозити, описани по - горе влиза в сила от 12.07.2021 г. Промяната в лихвените проценти по действащи договори за срочни депозити влизат в сила в деня на падежа (в случай на автоматично продължаване срока на договора). 


II. Промяна на лихвените проценти по спестовна сметка на физически лица в BGN и EUR

Валута               

Годишен лихвен процент   Годишен лихвен процент - промяна

BGN

0.04%   0.02%
EUR 0.04%   0.02%

 

Промяната в лихвените проценти на всички нови договори за спестовна сметка на физически лица, описани по-горе влиза в сила от 12.07.2021 г. Промяната в лихвените проценти по действащи договори за спестовни сметки влиза в сила, считано от 09.09.2021 г. 


 III. Промяна на лихвените проценти по разполагаема сметка на физически лица в BGN и EUR


Минимално среднодневно салдо

Валута               

Годишен лихвен процент Годишен лихвен процент - промяна
до 999 BGN  0.00% 0.00%
над 1 000  BGN 0.02% 0.02%
       
до 499.99 EUR 0.00% 0.00%
над 500 EUR 0.02% 0.02%


Промяната в лихвените проценти на всички нови договори за разполагаема сметка на физически лица лица, описани по-горе влиза в сила от 12.07.2021 г. Промяната в лихвените проценти по действащи договори за разполагаема сметка влиза в сила, считано от 09.09.2021г. 

II. Промяна в Приложение 1 към Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД – Лихвен Бюлетин за сметки на юридически лица:

 

Валута               

 

Годишен лихвен процент 

1 месец

3 месеца

6 месеца  

12 месеца

18 месеца

24 месеца

BGN

Настоящи условия

0.01%

0.03%

0.05%

0.08%

0.10%

0.15%

 

Промяна

0.01%

0.02%

0.03%

0.05%

0.06%

0.09%

EUR

Настоящи условия

0.01%

0.03%

0.05%

0.08%

0.10%

0.15%

 

Промяна

0.01%

0.02%

0.03%

0.05%

0.06%

0.09%

Промяната в лихвените проценти на всички нови договори за срочните депозити, описани по - горе влиза в сила от 12.07.2021 г. Промяната в лихвените проценти по действащи договори за срочни депозити влизат в сила в деня на падежа (в случай на автоматично продължаване срока на договора). 
С настоящото уведомление, в изпълнение на задълженията си по чл. 62 от ЗПУПС, Банката информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в Тарифата си, неразделна част от Общите условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции (Общите условия).


"ТЕКСИМ БАНК" АД информира ползвателите на платежни услуги, че счита че те са приели промените в Общите условия, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която същите влизат в сила. В случай, че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.


С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ДФ „Прайм Асетс“

01-07-2021

Във връзка с изискванията на чл. 19, т. 3 от  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година публикуваме настоящото Уведомление от ДФ „Прайм Асетс“ от 01.07.2021 г.

 

 

Тексим Банк АД