Стойности на РЛП


План за действие


Кредити на физически лица


Стойностите на Референтния Лихвен Процент (РЛП) на Тексим Банк АД за кредити на физически лица в лева и евро са в сила от 07.08.2018г. както следва:

 

 BGN - 0.18%

 EUR - 0.18%

 

 

Референтният лихвен процент (РЛП) е референтен лихвен процент, изчисляван по обявена от Банката Методика за определяне на РЛП по кредити на физически лица. 

Референтният лихвен процент по кредити (РЛП) на Физически лица се определя въз основа на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ в раздел "Лихвена статистика".

 

 

Архив ''Базов лихвен процент"

Методика за определяне на БЛП по кредити на физически лица 

 

Кредити на юридически лица


Лихвените проценти по кредити на юридически лица на ТЕКСИМ БАНК АД се определят от БЛП за юридически лица в лева, евро и щатски долари, валиден за съответния вид кредит и договорна надбавка. БЛП се изчислява по обявена от Банката Методика за определяне на БЛП по кредити на юридически лица.