Стойности на БЛП


План за действие


Кредити на физически лица


Стойностите на Базовия Лихвен Процент (БЛП) на Тексим Банк АД за кредити на физически лица в лева и евро са в сила от 15.08.2017г. както следва:

 

 BGN - 0.94%

 EUR - 0.88%

 

 

Базовият лихвен процент (БЛП) е референтен лихвен процент, изчисляван по обявена от Банката Методика за определяне на БЛП по кредити на физически лица

Базовият лихвен процент по кредити (БЛП) на Физически лица се определя въз основа на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ в раздел "Лихвена статистика".

 

Архив ''Базов лихвен процент'"

 

 

Кредити на юридически лица


Лихвените проценти по кредити на юридически лица на ТЕКСИМ БАНК АД се определят от БЛП за юридически лица в лева, евро и щатски долари, валиден за съответния вид кредит и договорна надбавка. БЛП се изчислява по обявена от Банката Методика за определяне на БЛП по кредити на юридически лица.