СДЕЛКИ С
ЦЕННИ КНИЖА

Сделки с ценни книжа

 

Инвестиционно посредничество

 

ТЕКСИМ БАНК е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса - София, "Централен депозитар" АД и електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК при БНБ - ЕСРОТ .

 

С посредничеството на банката нашите клиенти имат възможност да купуват и продават всички финансови инструменти, търгувани на БФБ, както и държавни ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите на Република България.

 


Полезна информация:

 

Общи условия на ИП ТЕКСИМ БАНК АД

Политика за конфликти на интереси на ИП ТЕКСИМ БАНК АД

Политика за изпълнение на клиентски нареждания

Правила за категоризация на клиентите на ИП ТЕКСИМ БАНК АД

Финансови инструменти и свързани с тях рискове

Описание на мерките за гарантиране на финансови инструменти и пари

Правилата за личните сделки

Правилата за оценка на клиентските активи на ТЕКСИМ БАНК АД

 


Регистрационен агент

 

ТЕКСИМ БАНК АД предлага:

 

■ Сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко между страните;

■ Прехвърляне на безналични финансови инструменти при дарение и наследяване;

■ Промяна на данни за притежателите на безналични финансови инструменти, поправка на сгрешени данни;

■ Искане за състояние на портфейл;

■ Издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в правилника на съответната депозитарна институция.

 

*В обхвата на тази дейност не попадат: Държавните ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите.

 

За контакти:

тел.: 02/ 903 56 21, 903 56 22

Treasury@teximbank.bg