ЖИЛИЩЕН

КРЕДИТ

 

Променлива лихва от 4.00%

Индивидуална оферта

Възможност за предварително одобрение
 

 

 

 


Ипотечен кредит > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние Ви предлагаме

  Променлив лихвен процент от 4.00% 

  Бързо одобрение

Възможност за предварително одобрение и издаване на ипотечен сертификат - без такса, докато изберете жилище

Финансиране на допълнителните разходи, свързани с покупката

 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР:

Размер на кредита (лева)

Брой месечни вноски

Срок на кредита (месеци)

Месечна погасителна вноска в лева

Общо разходи

по кредита в лева

(лихви, такси, застраховки)

Общо дължима сума в лева

Годишен процент на разходите (ГПР)

70 000

240

 240

424.19

33 263.86

103 263.86

4.29%

В представителния пример са включени: Eднократна такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка - 0.3% от сумата на одобрения кредит. Такса за изготвяне на ипотека – 100.00 лева, такса за оценка на обезпечение - 120.00 лева, имуществена застраховка - ориентировъчен размер за срока на кредита 825.26 лева, такса за заличаване на ипотека - 50.00 лева, нотариални такси 70.00 лева.

Лихвеният процент по кредита може да се променя след изтичане на 1-вата година. Това означава, че размерът на вноските Ви може да се увеличава или да намалява. Например, ако лихвеният процент се повиши до 8.0%, размерът на Вашите погасителни вноски, може да се увеличи до 585.51 лева.

 

ПАРАМЕТРИ

Цел на кредита

■ Закупуване на жилищен имот

■ Извършване на ремонти и довършителни работи, реконструкции и подобрения на жилищни имоти

■ Рефинансиране на жилищни кредити

■ Потребителски нужди

Сума

мин. 5 000 евро/10 000 лева - макс. 150 000 евро/ 300 000 лева

Валута

EUR, BGN

Годишен лихвен процент

Променлив лихвен процент от 4.00%


Възможност за фиксиране на лихвения процент за първата 1 година.

 

Променливият годишен лихвен процент се формира от Базов лихвен процент на Банката (БЛП) за кредити на физически лица в съответната валута + фиксирана надбавка. Договореният променлив годишен лихвен процент се променя при промяна на Базовия лихвен процент по кредити на физически лица, съгласно Методиката за определяне на базов лихвен процент по кредити на физически лица. Фиксираната надбавка се променя по взаимно съгласие между клиента и Банката. Архив на стойностите на БЛП, може да намерите тук.

Параметрите на всяка оферта се определят индивидуално, според кредитоспособността на всеки клиент.

Гратисен период за главница

до 36 месеца. Спазването на сроковете и условията на гратисния период, не води до изплащане на общия размер на кредита (главницата).

Размер на финансиране

до 85% от пазарната стойност на имота, служещ за обезпечение, в зависимост от местоположението му.

Обезпечение

Ипотека на приемлив за банката недвижим имот;

Съдлъжник по кредита (по преценка на Банката);

Поръчителство (преценява се след оценка на кредитоспособността).

Срок на погасяване

до 30 години

План на погасяване

На равни месечни вноски

Допълнителни условия

■  Имуществена застраховка -  минимум за размера на кредита, за сметка на кредитоискателя при избран от него застраховател.
"Тексим Банк" АД, заедно със ЗАД "Армеец" Ви предлага застрахователна програма „Защита на дома и семейството“, повече информация за която ще намерите тук.

Банката може да изиска превод на работна заплата и/или застраховка "Живот" за срока на договора за кредит.

Такси

Еднократна такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка – 0.3% от сумата на одобрения кредит

Такса за оценка на обезпечение – според тарифата на независим лицензиран оценител, одобрен от Банката /мин. 120 лева/

 Такса за изготвяне на ипотека – 100 лева

Нотариални такси - за сметка на кредитополучателя

Без такса за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка

Такса за предсрочно погасяване:

- Без такса - след изплащане на 12 месечни погасителни вноски;

- 1% от предсрочно погасената сума на кредита преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски.

Други такси и комисионни, съгласно Тарифата на Банката.

Предсрочно погасяване на кредита - частично

При частично предсрочно погасяване на кредита, кредитополучателят може да избере да се намали крайният срок за погасяване на кредита при запазване размера на вноските или да се намали съответно размерът на погасителните вноски при запазване на крайния срок за погасяване на кредита. В случаите на частично предсрочно погасяване, погасителният план се преизчислява към първата падежна дата, следваща датата на предсрочното погасяване и се подписва анекс към договора за кредит.

Важна информация

Кредитополучателят има право в срок не по - малък от 14 дни от получаването на проекта на договор за кредит, да вземе решение за сключване на договора за кредит.

Неизпълнение на задълженията по договора за кредит

При забава на погасителна вноска, Кредитополучателят дължи на Банката, договорната лихва върху просрочените суми за времето на забавата, както и обезщетение за времето на забавата в размер на законната лихва. При неизпълнение на задълженията по договора за кредит, цялостно или частично, Банката има право да обяви кредита за предсрочно изискуем.

Необходими документи за кандидатстване

 За кредитоискателя: Искане за жилищен кредит

■ За кредитоискателя: Декларация на работодател

■ За поръчителя/ите: Справка за поръчител

■ Други документи - по преценка на Банката

 

За контакти: retail.credit@teximbank.bg