Искане за ОНЛАЙН КРЕДИТ - ОВЪРДРАФТ

Моля, попълнете електронния формуляр. В рамките на 1 час ще се свържем с Вас, за да обработим искането и да Ви изготвим предложение за кредитиране, съобразено с Вашите предпочитания и възможности. 


Запознайте се с изискванията за кандидатстване, преди да подадете искане за кредит:                                                                 

 Да сте дееспособен български гражданин на възраст между 21г. и 64г.

■ С доходи от безсрочен трудов договор от минимум 6 месеца при настоящия работодател

С редовно обслужвани кредити към банки и други финансови институции

 

Име*:
Презиме*:
Фамилия*:
ЕГН*:
* - Задължително за попълване поле
Нетен месечен доход (лв.):
Желана сума на кредит *:
Желана месечна вноска:
Мобилен телефон за контакт*:
Мобилен оператор*:
Месечни вноски по настоящи кредити (лв.):


С изпращането по електронен път до Банката на настоящия формуляр, давам своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл.4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, ТЕКСИМ БАНК АД да съхранява и обработва предоставената от мен информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Съгласявам се на ТЕКСИМ БАНК АД да бъдат предоставяни всички, касаещи мен лични данни, обработвани от всички трети лица, включително Национална агенция за приходите (НАП) и Национален осигурителен институт (НОИ) и др. Давам съгласие Банката да проучи моето финансово състояние, с цел потвърждаване на информацията, която съм предоставил с настоящото искане.


Към кредит - овърдрафт